Congres: Onderwijs & Jeugdzorg

Een kind dat problemen heeft, heeft die problemen niet alleen thuis maar vaak ook op school.
Als je wilt zorgen dat kinderen op school beter functioneren, is een integrale benadering nodig. Wat heeft het kind nodig aan onderwijs en wat vanuit jeugdzorg ?
 
Tot nu toe zijn de systemen van onderwijszorg en jeugdzorg te weinig op elkaar afgestemd. Oplossingen zijn óf bij de zorg óf bij het onderwijs ondergebracht en staan vaak los van elkaar. Kinderen gaan bijvoorbeeld naar een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen zonder dat er ook hulp thuis is. Of er is thuis hulp voor de gedragsproblemen van een kind maar die aanpak is niet bekend bij de leerkracht.

Docenten staan er ondanks veel voorzieningen toch nog teveel alleen voor bij de aanpak van hun zorgleerlingen. En als het helemaal spaak loopt komen kinderen thuis te zitten: jaarlijks gaat het nog steeds om 2500 - 3000 kinderen die langer dan vier weken geen onderwijs meer volgen.

Met de invoering van passend onderwijs moeten scholen, jeugdzorg en gemeenten nauwer samenwerken. Scholen moeten zo meer ruimte krijgen om zich te richten op hun kerntaak: geven van goed onderwijs zodat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. 

 
 
De uitwerking van de zorgplicht betekent ook dat schoolbesturen voor hun zorgleerlingen met gemeenten en (jeugd)zorg moeten afstemmen over de benodigde opvoed- en opgroeiondersteuning. En omgekeerd zullen gemeenten vanuit de wetgeving zorg voor jeugd de opdracht krijgen te zorgen voor passende opvoed- en opgroeiondersteuning in samenhang met passend onderwijs.
Onderwijs en zorg bij elkaar brengen, dat klinkt logisch maar spreekt nog niet vanzelf. Aansluitend op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen laten we op dit congres een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden zien.

Organisatie

Het congres Onderwijs en jeugdzorg: samen, sterker, slimmer wordt georganiseerd in samenwerking met Altra Jeugd & Opvoedhulp en Speciaal Onderwijs.

Altra Jeugdzorg